O nás

Nacházíte se: Home > O nás > O nás >

Poslání:

Časopis se orientuje na mlékárenství. Uveřejňuje výsledky výzkumu, informuje o novinkách z oboru, o odborných konferencích a seminářích, uvádí zprávy o dění v mlékárenském průmyslu v ČR a o činnosti Českomoravského svazu mlékárenského a Mezinárodní mlékařské federace /IDF/ a jejího Národního komitétu a informace ze škol i mlékáren. Je členěn do rubrik.

Časopis byl založen roku 1909 pod názvem Mlékařské listy, v letech 1951 – 1989 vycházel jako příloha časopisu Průmysl potravin. V roce 1989 byl časopis obnoven jako samostatné periodikum Mlékařské listy – zpravodaj.

Nyní je to samostatný časopis a má širší zaměření. Jeho cílem je informovat o novinkách a výsledcích mlékárenského oboru široké spektrum mlékárenských pracovníků ve výzkumu, odborných školách i v praxi a další čtenáře z příbuzných oblastí, jako je výživa, ekonomika, obaly, přístroje, zařízení a další. Informuje nejen o výzkumu, ale také o seminářích, konferencích, výstavách, mezinárodních setkáních, nové legislativě, hodnocení výrobků, kalendáři budoucích setkání, které se týkají mlékárenského oboru. Časopis je i fórem pro mlékařskou i laickou veřejnost. Důležitým faktorem je i rychlost a aktuálnost informací. Časopis není sponzorován, je finančně soběstačný.

Redakční rada:

Ing. Petr Roubal, CSc. (MILCOM a.s.-VÚM), Ing. Jan Drbohlav, CSc.  (MILCOM a.s.-VÚM), Ing. Jiří Kopáček, CSc. (ČMSM), Ing. Oldřich Obermaier (IDF), Doc. Ing. Milada Plocková, CSc. (VŠCHT), Ing. Luisa Benešová (MILCOM a.s.-VÚM), RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. (VÚM s.r.o.), doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (VUT Brno), Ing. Šárka Horáčková, CSc. (VŠCHT)
Vydavatel:

MILCOM a.s.-Výzkumný ústav mlékárenský v Praze ve spolupráci s Českomoravským svazem mlékárenským a s Českým národním komitétem IDF.

Periodicita vydávání:

6x ročně, průměrný rozsah jednoho vydání je 36 stran formátu A4
Časopis je číslován průběžně od č. 1.
Od roku 2003, č. 75. je uveden anglicky obsah časopisu
Rubrika VĚDA VÝZKUM je od r. 2003 a to od č. 75 recenzována, je barevně a číslováním stran odlišena. Články v této rubrice mají název a abstrakt v angličtině.

Roční předplatné činí 1 500,-Kč + DPH, každý další výtisk za 750,- Kč + DPH.

Inzerce je možná na obálce - barevně, uvnitř časopisu černobíle nebo dvoubarevně (černá a modrá specifikovaná jako CMYK-barva cyan 100 % nebo jako přímá barva Pantone Proc. Cyan C)


Časopis je citován - The Journal is citated by:

Food Science and Technology Abstracts, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie (Czech Agricultural and Food Bibliography).

Recenzní pravidla:

Vydání článku v odborném periodiku Mlékařské listy – zpravodaj (druh výsledku J) předchází recenzní posuzovací řízení. Redakční rada, která obdrží rukopis článku od autorů, posoudí formální stránku článku dle pravidel pro autory a rozhodne o jeho zaslání k odbornému posouzení dvěma odborným recenzentům. Recenzent je volen tak, aby nebyl zaměstnancem stejného pracoviště jako autor či jeden ze spoluautorů a nebyl jakýmkoliv jiným způsobem v konfliktu zájmů vůči recenzovanému článku. Redakční rada na základě minimálně dvou kladných posudků a po případných doporučených úpravách, dle připomínek recenzentů posoudí výsledný text článku a rozhodne o jeho zveřejnění v určitém čísle časopisu. Redakční rada tak garantuje odbornost a kvalitu původních vědeckých prací, které jsou vydávány v rámci daného periodika.

Redakční rada je poradním odborným orgánem příslušného vydavatele. Její činnost se týká obsahu periodika a recenzovaných odborných publikací – statí a zaměřuje se především na tyto oblasti:

  1. formování odborného profilu příslušného periodika a posuzování jeho edičního plánu;
  2. posuzování odborné úrovně původních vědeckých prací (rukopisů), které jsou zařazovány do edičního plánu a stanovování recenzentů těchto prací;

Členy redakční rady bývají zejména osoby s vědeckou způsobilostí, které jsou uznávané jako specialisté ve svém oboru. Minimální počet členů vědecké redakce jsou tři, maximální počet není omezen. Nadpoloviční většinu členů redakce tvoří externisté.


Adresa redakce:

MILCOM a.s., Ke Dvoru 12 a, 160 00 Praha 6 – Vokovice, tel.: 235 354 551-2, fax: 235 358 107, e-mail: mlekarske.listy@milcom-as.cz

Tiráž časopisu:

tiraz.pdf

cs
Mapa serveru Copyright © 2010 TVORBA STRÁNEK, WEBDESIGN
Spřátelené weby: VECTOR